Automehaničarski obrt "Bosch pumpe i dize" Politika privatnosti Automehaničarski obrt "Bosch pumpe i dize", Mrzljak 11, 10040 Zagreb, OIB: 54850377856 (dalje u tekstu: OBRT) brine o sigurnosti osobnih podatka koje u svojem poslovanju obrađuje i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Uredba). Svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše osobne podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno. Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe OBRT i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku. OBRT obradu osobnih podataka uvijek temelji na jednom od propisanih pravnih temelja. Podatke prikupljene u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljat će se isključivo u nužnom opsegu te obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama. Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni odnosno na rok u skladu sa važećim propisima. OBRT ne prenosi vaše osobne podatke u treće zemlje. Nastane li potreba za takvim prijenosom, OBRT će vas na primjereni način obavijestiti te prijenos izvršiti samo u skladu s važećim propisima. U sklopu redovitog poslovanja ili ugovornog odnosa s kupcima i dobavljačima prikupljamo ili obrađujemo osobne podatke kao što su: ime, prezime, telefon, adresa elektroničke pošte, adresa i dr. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba. OBRT će obrađivati osobne podatke poštujući sva prava osoba propisana Uredbom čiji se podaci prikupljaju (dalje u tekstu: ispitanici), a posebno: pravo na transparentnost - OBRT mora obavijestiti ispitanika i o svojem identitetu i kontakt podacima, o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima OBRT, namjeri predaji osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr. pravo na pristup - ispitanik temeljem svog zahtjeva treba od OBRT dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje, pravo na ispravak - ispitanik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave, pravo na zaborav - ispitanik ima pravo od OBRT ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te OBRT ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako ne postoji zakonska osnova za obradu, pravo na ograničenje obrade - ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade pravo na prenosivost podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio OBRT, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane OBRT kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru, pravo na prigovor - ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka te OBRT ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva. Svaki zahtjev ispitanika za ostvarenje navedenih prava mora biti upućen u pisanom obliku na adresu obrta: Mrzljak 11,10040 Zagreb ili e-mail adresu: osobni.podacibalogservis@gmail.com. OBRT može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za utvrđivanje identiteta ispitanika.
Servis Bosch pumpi i diza